Przetarg - Budowa hali produkcyjno-montażowej

Przetarg - Budowa hali produkcyjno-montażowej

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

VEGA VALVE Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe w trybie negocjacji na budowę hali produkcyjno-montażowej prowadzone pod numerem 18/003/MK .

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji.
  2. Udostępnienie projektu budowlanego (załącznik nr 5 swiz) będzie możliwe po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 6 swiz) i oświadczenia o złożeniu oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z projektami wykonawczymi dla zadania pn.: „Budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z szambem, podziemnym zbiornikiem wody ppoż, podziemnymi zbiornikami gazu oraz miejscami postojowymi” w formule „pod klucz”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez: Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych.
  4. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych związanych z przyłączem energetycznym, wodnym jest obowiązkiem Wykonawcy.
  5. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  1. Termin wykonania zamówienia (preferowany) – 30 września 2018 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć pod adresem: VEGA VALVE Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. H.Sienkiewicza 19.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2018 o godz. 12:00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach załączonych do ogłoszenia.

Zaproszenie do negocjacji - Budowa Hali Przemysłowej

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 4a wzór umowy prawa autorskie

Załącznik nr 7 do oferty

 

© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search